รีบสมัครด่วน@! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานราชการรวม 130 อัตรา 19-31 ตุลาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รีบสมัครด่วน@! กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการรวม 130 อัตรา 19-31 ตุลาคม 2560 สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-15 at 3.03.10 PMประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งนายช่างสํารวจ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา
11. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 8 อัตรา
12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
13. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 35 อัตรา
17. ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา
18. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
19. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
20. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnpjobthal.com ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,