NEW@! สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครงาน กว่า 87 อัตรา บัดนี้ – 11 มกราคม 2562 สมัครงาน สำนักงาน กสทช. ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครงาน กว่า 87 อัตรา บัดนี้ – 11 มกราคม 2562 สมัครงาน สำนักงาน กสทช. ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สํานักงาน กสทช.
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้ สํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ประจําสํานักงาน กสทช. ภาค และสํานักงาน กสทช. เขต จํานวน ๘๗ อัตรา โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ จํานวน ๔๒ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จํานวน ๒๔ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่อํานวยการ จํานวน ๔ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑๓ อัตรา
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

การรับสมัคร
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกดาวน์โหลด ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัคร โดยระบุ ตําแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง ๑ ตําแหน่ง ได้ที่สํานักทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ สํานักงาน กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. ภาค หรือสํานักงาน กสทช. เขตทุกแห่ง ในระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาทําการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สําหรับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ ของสํานักงาน กสทช. www.nbtc.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,