กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครนักวิชาการขนส่งและเจ้าพนักงานขนส่ง 6-27 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมการขนส่งทางบก 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครนักวิชาการขนส่งและเจ้าพนักงานขนส่ง 6-27 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมการขนส่งทางบก 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก
ด้วยกรมการขนส่งทางบกจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน ๑ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งจะได้ แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน 6 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๕๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,