กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน รวม 11 อัตรา 5-27 พฤศจิกายน 2563 สมัครสอบกรมการค้าต่างประเทศ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน รวม 11 อัตรา 5-27 พฤศจิกายน 2563 สมัครสอบกรมการค้าต่างประเทศ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๓ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๓ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๓ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,