กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 11 อัตรา 9-30 มี.ค. 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 11 อัตรา 9-30 มี.ค. 2555 กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/02/2555 ประกาศรับสมัครสอบวันนี้ เป็นของ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม โดยเปิดรับสมัครสอบ จำนวน 11 อัตรา ในระหว่างวันที่ 9 – 30 มีนาคม 2555 เช่นตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ด้านล่างเลยคะ
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ 2555

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 11 อัตรา 9-30 มี.ค. 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

กรมการบินพลเรือน เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี ระดับปวส. ,อนุปริญญา 11 อัตรา 9 – 30 มีนาคม 2555 กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ ภาค ข. ระดับปริญญาตรี ระดับปวส. ,อนุปริญญา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 11 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
9,140 – 9,690 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ กระทรวงกำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราว รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
2. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555
9,140 – 9,690 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ กระทรวงกำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราว รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเงินและการธนาคาร และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
3. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555
บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555
9,140 – 9,690 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ กระทรวงกำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราว รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการจราจรทางอากาศ ทางการจัดการท่าอากาศยาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
4. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
9,140 – 9,690 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ กระทรวงกำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราว รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
5. ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
9,140 – 9,690 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ กระทรวงกำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราว รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
6. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555
7,670 – 8,140 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ กระทรวงกำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
การรับสมัครสอบ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
ที่เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”
หรือ http://job.aviation.go.th
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 11 อัตรา 9-30 มี.ค. 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครสอบ 2555 กรมการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

Tags: , , , , , , , ,