กรมการแพทย์ รับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้ถึง 5 ตค 2555 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการแพทย์ รับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้ถึง 5 ตค 2555 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่  01/10/2555 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ด้านล่างของประกาศนี้คะ กรมการแพทย์ รับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้ถึง 5 ตค 2555 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556

กรมการแพทย์ รับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้ถึง 5 ตค 2555 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556

กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556

กรมการแพทย์ รับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้ถึง 5 ตค 2555 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ รับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้ถึง 5 ตค 2555 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. หรือขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่าย)

2. สำเนาแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ กรมการแพทย์ รับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้ถึง 5 ตค 2555 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights