กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 19 ธันวาคม 2562 – 13 มกราคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 19 ธันวาคม 2562 – 13 มกราคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ
ด้วยกรมควบคุมมลพิษ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://pxdjobthai.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , , ,