กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท บัดนี้ถึง 7 พค 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท บัดนี้ถึง 7 พค 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมควบคุมโรค จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยมีอัตราเงินเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งที่ ๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๒ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๓ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๔ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๕ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๖ อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com เลือก “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights