กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงาน รวม 6 ตำแหน่ง 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงาน รวม 6 ตำแหน่ง 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๑.๓ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒”
(๒) หลักฐานประกอบการสมัครทาง Internet (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)
ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารต่าง ๆ ก่อนทําการสมัครตามรูปแบบที่กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งกําหนด และทําการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์ โดยเอกสาร ทุกฉบับที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ต่าง ๆ ของผู้สมัครหลังจากดําเนินการสอบแล้ว หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อมูลในการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต หรือเอกสารที่ส่งมาทางระบบออนไลน์ ไม่ถูกต้อง ผู้ผ่านการสอบผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights