กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 4 ตำแหน่ง 18 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 4 ตำแหน่ง 18 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ด้วยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การ สรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
– อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๒ วิศวกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
– อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๓ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
– อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
– อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน – 5 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล http://www.dgr.go.th หัวข้อสมัครงาน/ อบรม “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” หรือที่ https://dgr.job.thai.com
– กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓- พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่นหรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,