กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครงาน รวม 7 ตำแหน่ง 9-24 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครงาน รวม 7 ตำแหน่ง 9-24 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
ด้วยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน พัฒนาน้ําบาดาล ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุน พัฒนาน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกสรร การจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และการทําสัญญาจ้าง ข้อ ๑๒ การสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลให้เป็นไปตามระเบียบพนักงานราชการโดยอนุโลมและประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล http://wwdrigoth หัวข้อสมัครงาน/อบรม “รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล” หรือที่ https://gdfthaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,