กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 22 อัตรา 17 กพ – 6 มีค 2563 สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 22 อัตรา 17 กพ – 6 มีค 2563 สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักอุทกวิทยา ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่าง เครื่องกลปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๕ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๖ ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๗ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๕ ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๙ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๑๐ ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๑๑ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด

การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
๕.๑.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dwr.thaijobjob.com
๕.๑.๒ อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไฟล์ ๔๐ – ๑๐๐ กิโลไบต์ (KE) ผ่านระบบรับสมัคร ออนไลน์
๕.๑.๓ กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่) และเมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
๕.๑.๔ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,