กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 2-10 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 2-10 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) ตําแหน่งนิติกร
(๒) ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านอนุสิทธิบัตร ๑)
(๓) ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเภสัชภัณฑ์)

๑.๒ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
(๑) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อตัว – นามสกุล และ เลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุก สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของ ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย – ค่าธรรมเนียมสอบ
จํานวน ๓๐๐ บาท – ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวผู้สมัครสอบ โดยจะ กําหนดเลขประจําตัวผู้สมัครสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไป พิมพ์ใบสมัคร(ฉบับจริง) ได้ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ที่เว็บไซต์ https://pthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา”
๓.๕ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,