กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 7 ก.พ.-10 มี.ค. 2562 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2562 ข้าราชการ 62
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 7 ก.พ.-10 มี.ค. 2562

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/02/2562 มีข่าว ข้าราชการ 62 มาแจ้งให้ทราบอีกแล้วหละคะ เนื่องจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562 สนใจอ่านรายละเอียด กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2562 ได้แล้วที่นี่ เรายังมีข่าวสาร ข้าราชการ 62 อีกหลายๆ หน่วยงานให้ได้รับทราบกันคะ ไปดูรายละเอียดพร้อมๆ กันเลยคะ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 7 ก.พ.-10 มี.ค. 2562 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2562 ข้าราชการ 62

กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
– ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
(4) จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ด้านวิศวกรรม เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4) ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 7 ก.พ.-10 มี.ค. 2562 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2562 ข้าราชการ 62

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,