กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 30 มีนา – 3 พค 2563 สมัครสอบกรมทางหลวงชนบท 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 30 มีนา – 3 พค 2563 สมัครสอบกรมทางหลวงชนบท 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (พร.) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ ของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คร่าวๆ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งสถาปนิก
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สํานักบริหารกลาง ชั้น ๖ อาคาร ๒ กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,