กรมที่ดิน เปิดรับสมัครงาน รวม 6 ตำแหน่ง บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2563 สมัครงานกรมที่ดิน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครงาน รวม 6 ตำแหน่ง บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2563 สมัครงานกรมที่ดิน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตําแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธา ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตําแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

– ตําแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ ในกรณี ที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับที่สูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. ให้ แนบสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไป เพิ่มอีก ๑ ฉบับ
– ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปในระดับที่สูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพิ่มอีก ๑ ฉบับ
– ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. ให้แนบสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท เพิ่มอีก ๑ ฉบับ
– ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สูงกว่าของสํานักงาน ก.พ. ให้ แนบสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท เพิ่มอีก ๑
ฉบับ

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคาร เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,