กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 ตำแหน่ง 20-26 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 ตำแหน่ง 20-26 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๔ ตําแหน่ง รวม ๔ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์
กําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยพนักงาน ราชการทั่วไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com

ขั้นตอนการสมัครสอบ
๑) กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น สามารถบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓) ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้สมัครสอบจะต้องนําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปชําระ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบ และได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กําหนด
๔) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
๔.๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๓๐๐ บาท
๔.๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท (อัตราเดียวกัน ทั่วประเทศ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,