กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 13 อัตรา 10 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 13 อัตรา 10 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ปฏิบัติการ นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
ด้วยกรมธนารักษ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๑. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๓. ตําแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๔. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๕. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๖. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
๗. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
๘. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
๙. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรกของแต่ละตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กําหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงาน” หรือ https://treasury.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,