กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการและนายช่างไฟฟ้า รวม 12 อัตรา 5-26 สิงหาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการและนายช่างไฟฟ้า รวม 12 อัตรา 5-26 สิงหาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๑๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,