กรมประมง เปิดรับสมัครงาน รวม 28 อัตรา 9-30 มิถุนายน 2563 สมัครสอบกรมประมง ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง เปิดรับสมัครงาน รวม 28 อัตรา 9-30 มิถุนายน 2563 สมัครสอบกรมประมง ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักวิชาการ เผยแพร่ปฏิบัติการ
ด้วยกรมประมงจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https//fisheriesthaijobjob.com และ www.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ” หรือ https://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงาน สื่อสารปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,