กรมประมง เปิดรับสมัครนักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวม 15 อัตรา 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมประมง ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง เปิดรับสมัครนักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวม 15 อัตรา 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมประมง ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ด้วยกรมประมงจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน ๑๕​ อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://fisheries.thaijobjob.com และ https://www4. fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการโดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ” หรือ https://www.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก “สมัครสอบเข้ารับราชการ” เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Fle ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD หรือ USB Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,