กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่  06/10/2555 กรมปศุสัตว์เปิดเปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวนรวมไม่ระบุ โดยผู้ที่สนใจจะสมัครสอบกับกรมปศุสัตว์สามารถ Download ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.dld.go.th/certify ในหัวข้อ รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3) ตึกวิจิตรพาหนการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556

กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556

กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556

กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556
ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก Website: www.dld.go.th/certify หัวข้อ รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3) ตึกวิจิตรพาหนการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.2×1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 12 ตุลาคม 2555 จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

3. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เชื่อได้ว่าจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights