กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครงาน รวม 7 อัตรา 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครงาน รวม 7 อัตรา 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา
๓. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา
๔. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบ
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ขณะนั้น ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights