กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน รวม 25 อัตรา 13 – 31 มกราคม 2563 สมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน รวม 25 อัตรา 13 – 31 มกราคม 2563 สมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน และ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่ได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง ๑.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๘ อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือ ส่วนภูมิภาค ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอ เทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ)

๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๒ อัตรา ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ)

๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๗ อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือ ส่วนภูมิภาค ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอ เทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ)

๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๓ อัตรา ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ)

และตำแหน่งอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ www.dsdw.go.th หรือ https://dsdw.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ fle ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights