กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ – 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ – 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่่ 10/02/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2555 ในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน กับ กรมศิลปากรสามารรถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ด้านล่างคะ กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ – 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ - 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ – 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

กรมศิลปากร กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ – 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 7,670-8,140 บาท

– วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างภาพ หรือทางการถ่ายภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 -11.30 น.) และ (ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.00 น.)

หลักฐานที่ต้องยืนพร้อมใบสมัคร กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ – 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

กรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วย กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุครั้งที่ 2/2555 บัดนี้ – 24 กพ 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 57.79 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
Tags: , , , , , , , , , ,