กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8-23 กรกฎาคม 2563 สมัครสอบกรมศิลปากร ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8-23 กรกฎาคม 2563 สมัครสอบกรมศิลปากร ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563
ด้วยกรมศิลปากร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งช่างอาภรณ์ ปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตําแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักวิชาการ ช่างศิลป์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.1.1 ตําแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
1.1.2 ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
1.1.3 ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)
1.1.4 ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม)
1.1.5 ตําแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮอร์น)
1.1.6 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ)

1.2 อัตราเงินเดือน
1.2.1 ตําแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมศิลปากร ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 1)
1.2.2 ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมศิลปากร ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 2)

5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือก ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
5.1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563”
5.1.2 เลือกแถบรายการ “ใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครคัดเลือก โดยกรอก ข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
5.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ ขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,