กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงานรวม 18 อัตรา 29 มิย – 8 กค 2563 สมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงานรวม 18 อัตรา 29 มิย – 8 กค 2563 สมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน – 69 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://labour.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัคร สอบพนักงานราชการทั่วไป”
(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น ในกรณี ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๓๕๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ ๓๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท
ผู้สมัครสอบสามารถชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใต้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,