กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 14-18 พ.ค. 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 14-18 พ.ค. 2555__ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/05/2555___ ข่าวการรับสมัครงานข่านี้ มาจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา) และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) รวม 5 อัตรา 14-18 พ.ค. 2555 นี้คะ เวลากระชั้นชิดแบบนี้ เห็นทีต้องรีบหน่อยแล้วหละคะ สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียด กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555 เพิ่มเติม ติดตามอ่านด้านล่างนี้ได้เลยคะ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร 2555


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 14-18 พ.ค. 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา) และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) รวม 5 อัตรา 14-18 พ.ค. 2555
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา)
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
14020 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

จำนวนตำแหน่งว่าง :
4 ตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และ วิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิตการตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิ
ธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทตโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตกรรม การแปรรูป ผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และการะบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร
1.2 ความรู้ด้านการเกษตร
1.3 ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต
1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
2.3 การคิดวิเคราะห์
2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.5 การสื่อสารโดยการพูด
2.6 บุคลิกภาพและการปรับตัว
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา) กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
14020 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป
เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกร และชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจ
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตร
5. ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร
1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

วิธีการประเมิน :
ข้อเขียน
– ทักษะ
2.1 มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ
2.2 มีมนุษย์สัีมพันธ์ดี
2.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น
2.4 มีใจรักในการให้บริการ
2.5 อุทิศตน เสียสละให้แก่งานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

วิธีการประเมิน :
สัมภาษณ์
– สมรรถนะ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
เกณฑ์การประเมิน :
ต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights