กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงานรวม 3 ตำแหน่ง 20 มค – 7 กพ 2563 สมัครสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงานรวม 3 ตำแหน่ง 20 มค – 7 กพ 2563 สมัครสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตําแหน่งนักทรัพยากร บุคคลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. จะกําหนด

๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐- ๑๖,๕๐๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. จะกําหนด

๑.๓ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. จะกําหนด

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ ก.พ. และหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ ๐๘๐๑.๔/๒๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับ เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง กําหนด

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๒.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จํานวน ๓ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๓ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
๕.๑.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://deap.thaijobjob.com
๕.๑.๒ อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๑.๕ นิ้ว จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไฟล์ ๔๐-๑๐๐ กิโลไบต์ (KB) ผ่านระบบรับสมัคร ออนไลน์
๕.๑.๓ กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดและ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่) และเมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๕.๑.๔ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการ ชําระเงินภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,