กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 49 อัตรา 9-14 พฤศจิกายน 2563 สมัครสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 49 อัตรา 9-14 พฤศจิกายน 2563 สมัครสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง อัตราว่าง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง และอัตราว่างครั้งแรก จํานวน ๔๙ อัตรา
(๑) นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง ๓ อัตรา
(๒) นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง ๒ อัตรา
(๓) นักวิชาการอุตสาหกรรม อัตราว่าง ๒๙ อัตรา
(๔) นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง ๓ อัตรา
(๕) นิติกร อัตราว่าง ๘ อัตรา
(๖) วิศวกร อัตราว่าง ๑ อัตรา
(๗) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง ๒ อัตรา
(๔) นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราว่าง ๑ อัตรา

๓. วิธีการรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และ เมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,