กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 14 อัตรา 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 14 อัตรา 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๒.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กรุงเทพมหานคร) ๓ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร) ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ (สงขลา) ๑ อัตรา

๒.๒ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (สมุทรปราการ)

๒.๓ ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพมหานคร) ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ (เชียงใหม่) ๑ อัตรา

๒.๔ ตําแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กรุงเทพมหานคร)

๒.๕ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สมุทรปราการ)

๒.๖ ตําแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กรุงเทพมหานคร)

๒.๗ ตําแหน่งวิศวกรสํารวจปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพมหานคร)

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นกันแดด พื้นหลังของรูปเป็นสีสุภาพไม่มีลวดลาย รูปถ่ายสมัครเข้าทํางาน) ขนาด 6 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี สแกนรูปถ่าย แล้วบันทึกเป็นไฟล์ jpg ขนาดไม่เกิน ๑,๐๒๔ kb
(๒) เปิดเว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ “ สมัครงาน” (๓) Upload ไฟล์ภาพก่อนกรอกใบสมัคร
(๔) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออก แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๕) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะแก้ไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๒๕ บาท ซึ่งประกอบด้วย (๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
จํานวน ๓๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๒๕ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับการชําระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการ ชําระเงินภายหลังการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว 5 วันทําการ
๕.๕ ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง และกรอกข้อมูลการสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!