กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ 15 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ 15 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองวิศวกรรมบริการ
๒. เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
– ปฏิบัติงานที่กองบริการงานอนุญาต

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,