กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 1 อัตรา บัดนี้ – 26 ต.ค. 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 1 อัตรา บัดนี้ – 26 ต.ค. 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/10/2555 มาแล้วคะ มาแล้ว ข่าวรับสมัครงานดีๆ จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์ประกาศจะจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ – 26 ต.ค. 2555 หากท่านเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ให้ความสนใจกับรายละเอียด กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555 ท่านสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้เลยที่นี่ เราจัดเตรียมไว้ให้ท่านแล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 1 อัตรา บัดนี้ – 26 ต.ค. 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ต.ค. 2555
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ประกาศจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ต.ค. 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์ประกาศจะจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
คุณสมบัติของพนักงาน
๑. เพศหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย
๒. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา บริหารงานภาครัฐหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. สนใจงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร
๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ขอบเขตความรับผิดชอบ
๑. รวบรวม ค้นคว้า และศึกษาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบาย การพัฒนาระบบบริหารของราชการ
๒. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๓. จัดทำเอกสารข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการรายงานผล ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๔. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๕. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑. ใบสมัคร ๑ ชุด
๒. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ระยะเวลาการจ้าง
ณ วันที่ลงนามในข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
การจ่ายเงินค่าจ้าง
วุฒิปริญญาตรี เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชั้น ๔ อาคารปลอดประสพ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ระยะเวลาการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ช่องทางการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชั้น ๔ อาคารปลอดประสพ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-๒579-๖666 , 02-5610-777 ต่อ 1178,1179 และ 0-2579-9701

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2555


Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights