กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 14 อัตรา 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 14 อัตรา 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์ หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๒. พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือ บันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนแล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรก ที่สมบูรณ์แล้วได้
๓. ผู้สมัครต้องน้ําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,