กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา บัดนี้-4 ม.ค. 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา บัดนี้-4 ม.ค. 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/12/2555 อีกประกาศรับสมัครงานดีๆ จาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สนใจรายละเอียด กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556 เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลยคะ เราจัดหาลิ้งก์ไว้ให้คุณแล้ว
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา บัดนี้-4 ม.ค. 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2556
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา)
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ทางธรณีวิทยา และทางภูมิศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2794-3082
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (ในกรณีที่ยังไม่รับปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 มกราคม 2556
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ– นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
6. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , ,