กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) ตําแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จํานวน ๑ อัตรา สังกัดจังหวัดชายแดนใต้
(๒) ตําแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค
(๓) ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา สังกัดส่วนกลาง
(๔) ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน ๔ อัตรา สังกัดส่วนกลาง

๑.๒ อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่กําหนด ทั้งนี้ การจะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://dpt.thaijobjob.com หรือ http://www.dpt.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันตําแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) นักวิเคราะห์ผังเมือง ปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อตัว – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๒ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลใหม่อีกได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,