สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 21 ก.พ.-1 มี.ค. 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 21 ก.พ.-1 มี.ค. 2556 สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/02/2556 มาอีกแล้ว มาตามการอัพเดตข่าวดการรับสมัครงานทุกวัน วันนี้จาก สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ/และการคลังด้านบริหารทั่วไปและธุรการทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556 หากท่านให้ความสนใจกับรายละเอียดของ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556 แล้วหละก็ เราจัดเตรียมข้อมูลมาให้ท่านแล้วคะ
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556


สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 21 ก.พ.-1 มี.ค. 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ/และการคลังด้านบริหารทั่วไปและธุรการทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556 สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑ พนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ/และการคลัง (บริหารทั่วไป)
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
จำนวนที่รับสมัคร
จำนวน  ๑  ราย
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
คุณสมบัติ
–  อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท
–  คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  มีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel, PowerPoint, Word) เป็นอย่างดี
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
๒ พนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ/และการคลัง (ธุรการทั่วไป)  สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
จำนวนที่รับสมัคร
จำนวน  ๑  ราย
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
คุณสมบัติ
–  อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ  ๑๐,๘๐๐  บาท
–  คุณวุฒิ ปวส. เน้นสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  มีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel, PowerPoint, Word) เป็นอย่างดี
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
๒) มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษมาก่อน
๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ สามารถติดต่อประสานงาน  กับหน่วยงานอื่นและบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็ง อดทน
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
–  ประวัติย่อ (Resume) /  ใบสมัคร
–  รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
–  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
–  สำเนาปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักทะเบียนและผลของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
–  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
–  ใบรับรองแพทย์
–  หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตาม  ข้อ ๔  ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง  ชั้น ๑  กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา  ตั้งแต่ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖   ในเวลาราชการ
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น
สำนักบริหารการคลังจะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครในเบื้องต้นจากคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้นในวันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑  และที่ www.mfa.go.th  ทั้งนี้ สำนักบริหารการคลังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากลั่นกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา  ๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารการคลัง ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
การประกาศผล
สำนักบริหารการคลังจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑  หรือที่ www.mfa.go.th
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
การจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก
จะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้า (๕ เปอร์เซ็นต์) ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556
สนใจติดต่อ
หากผู้ใดสนใจประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓๓

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 21 ก.พ.-1 มี.ค. 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , ,