สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อ 19/06/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ ภาค ข ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน รวมจำนวน 16 อัตรา โดยจะทำการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2555ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างคะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย - 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

รายละเอียดการรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

ระกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2555

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555
1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมเคมี
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

2. ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการเกษตร และทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2. เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านกฏหมาย)
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
2. เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

วิธีการรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก boontermblog.com คะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 อัตรา 27 มิย – 18 กค 2555 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights