กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 17-21 ธ.ค. 2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 17-21 ธ.ค. 2555 กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/12/2555 ผ่านพ้นช่วงวันหยุดของวันพ่อไปแล้ว เริ่มวันทำงานใหม่ ด้วยข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ดีกว่าคะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงิน และบัญชีนักวิชาการพาณิชย์ รวม 6 อัตรา 17 – 21 ธ.ค. 2555 สนใจรายละเอียด สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 หรือต้องการข้อมูล กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556 เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556

สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555

สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555


กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 17-21 ธ.ค. 2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธ.ค. 2555
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงิน และบัญชีนักวิชาการพาณิชย์ รวม 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธ.ค. 2555 กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
4.นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา
5.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
14020 บาท
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ประเภท :
บริหารทั่วไป
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจหรือทางมนุษยศาสตร์
(4) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในลักษณะเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาดหรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการเงินและการคลัง
(5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในลักษณะเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการเงินและการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจสอบการบริหาร การเงิน การบัญชี และพัสดุ
2. ตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน การบัญชีการดำเนินงานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
3. วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารงาน การปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
4. ติดตามผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงแก้ไข
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของระบบ Web Conference
2. ควบคุมระบบ Conference
3. ประสานนัดหมายการประชุมทั้งผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม
4. ควบคุมระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี
5. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6. จัดทำเทปบันทึก การประชุมและสำรองข้อมูลเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ความรู้ (KM) แก่ผู้สนใจ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักบริหารงานบุคคล (จำนวน 1 อัตรา)
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ เป็นต้น
2. ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานของสำนักบริหารงานบุคคล
3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บังคับบัญชา เช่น กลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา
4. ตรวจสอบเวลาการมาปฏิบัติราชการ ได้แก่ วันลา (ป่วย/กิจ /สาย) ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
5. จัดทำร่างหนังสือติดต่อ โต้ตอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
6. ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักบริหารงานบุคคล
7. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล/ประมวลผลข้อมูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักบริหารงานบุคคล
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ปฏิบัติงานสำนักอำนวยการกลาง (จำนวน 1 อัตรา)
1. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น กลั่นกรองเรื่อง จัดทำตารางนัดหมายจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เสนอความเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
2. ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล/ประมวลผลข้อมูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติงานสำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำรายงานทางการเงินของสำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค
2. จัดทำรายงาน เร่งรัดติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดในภาพรวมระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะงานพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคตามภารกิจหลักของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
6. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล แผนงาน/โครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานสำนักบริหารการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำคำขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิก-จ่าย และให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
3. จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย เพื่อบันทึกข้อมูลการขอเบิก
4. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. จัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS
6. จัดเก็บและรวบรวมใบสำคัญคู่จ่าย เพื่อรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักตรวจสอบภายใน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
และการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาความรู้เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสารรวมทั้งระบบ Web Conference ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า 2. วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานคลัง 2. วิชาความรู้ด้านระบบบริหารการเงินการคลังรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียนทุกตำแหน่ง
– ทักษะ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน/ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) ส่วนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาทักษะเกี่ยวกับการติดตั้งและการทดสอบระบบ Web Conference
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
วิธีการประเมิน :
สอบปฏิบัติ
– สมรรถนะ
สัมภาษณ์ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
วิธีการประเมิน :
สอบสัมภาษณ์ทุกตำแหน่ง
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
เกณฑ์การประเมิน :
1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ในแต่ละหัวข้อการประเมิน (สอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะประกาศเรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดหากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 17-21 ธ.ค. 2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ  2555 สมัครงานกระทรวงพาณิชย์ 2555 กระทรวงพาณิชย์ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,