สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครพนักงาน 14 ตำแหน่ง กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครพนักงาน 14 ตำแหน่ง___ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/05/2555____ วันนี้มีประกาศจากทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต. เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 14 ตำแหน่งด้วยกันคะ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน (สายงานตรวจสอบ) เป็นต้น ท่านที่สนใจรายละเอียด กลต. สมัครงาน 2555 หรือ ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55 สามารถติดตามอ่านรายละเอียดผ่านทางลิ้งก์ที่เรานำมาฝากได้เลยคะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55

ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครพนักงาน 14 ตำแหน่ง กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต.
รับสมัครพนักงาน 14 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต. รับสมัครพนักงานเข้าทำงานดังรายละเอียดดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับตลาด (สายงานพัฒนาตลาด)
– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ที่ปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนในองค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบริษัททั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
2. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ และการต่างประเทศ
– มีประสบการณ์ในภาคการเงิน การวิเคราะห์ วิจัย และการวางกลยุทธ์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
3. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริหารความเสี่ยงตลาดทุน (สายงานวิจัยและบริหารความเสี่ยง)
– มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก
– มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารทางการเงินและกลไกในตลาดทุน หรือมีคุณวุฒิ CFA
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
4. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริหารความเสี่ยงตลาดทุน (สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน)
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับธุรกรรมและสินค้าในตลาดทุน
– มีคุณวุฒิ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
5. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (สายความรู้การลงทุน)
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน
– มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน เช่น การบริหารจัดการและวางแผนสื่อ การเขียนบท วิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทความนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
6. เจ้าหน้าที่บริหาร สายตรวจสอบงบการเงิน ฝ่ายกำลังบัญชีตลาดทุน
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีเป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
7. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน
– มีความรู้ด้านตราสารทางการเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นวัตกรรมของตราสารทางการเงิน การบริหารการเงิน การจัดการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง การคำนวณมูลค่าตราสารทางการเงิน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน และความเสี่ยงที่ถูกต้องครบถ้วน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
8. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
9. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี
คุณสมบัติข้อ 8-9
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายมหาชน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
10. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน (สายงานกลั่นกรอง)
– มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
11. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน (สายงานตรวจสอบ)
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินคดี หรือมีประสบการณ์ในการว่าความ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
12. เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์คดีปกครอง
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายแรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำคดีปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
13. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายแรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำคดีปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
14. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เป็น System Administrator อย่างน้อย 2 ปี
– มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบปฏิบัติการ UNIX (Solaris) หรือ Windows Server 2003 และ 2008 และระบบเครือข่าย LAN และ WAN
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
คุณสมบัติ
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 5.5 หรือผลสอบCU-TEP หรือ TU-GET (ที่มีคะแนนเทียบเท่า) ไม่เกิน 3 ปีมาแสดง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
สนใจติดต่อ
ผู้สนใจสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ชั้น 10 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55
หรือ E-mail: recruit@sec.or.th
หรือแฟกซ์  0-2695-9874
โทร. 0-2263-6178  คุณสุวิมล ทองแคล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน 2555 กลต. สมัครงาน 2555 ก.ล.ต. รับสมัครงาน 55

Tags: , , , , , ,