กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/02/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบของ กองดุริยางค์กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 ติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 16 ม.ค.55 – 24 ก.พ.55 ในราคาชุดละ 80 บาท หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบกับ กองดุริยางค์กองทัพอากาศสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ด้านล่างคะ กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555

กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555

กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555

กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555
1. มีความรู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้

2. เป็นชาย (โสด) รับเครื่องดนตรี Flute/Piccolo, Clarinet Bb , Trumpet , Trombone , Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Bass Tuba, Percussion กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555
Flute download บทเพลงบังคับ
Clarinet Bb download บทเพลงบังคับ
Trumpet download บทเพลงบังคับ
Trombone download บทเพลงบังคับ
Tuba download บทเพลงบังคับ
Saxophone Bb Saxophone download บทเพลงบังคับ
Saxophone Eb Saxophone download บทเพลงบังคับ
Percussion

3. อายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐)

4. เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร, นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารชั้นประทวน, นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (แต่ ณ วันที่สมัครต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้ว)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555
1. ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2×3 ซม. แสดงหน้าตรงไม่สวมหมวก รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา
4. สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร หรือบิดา – มารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา
6. ในกรณีที่บิดามารดาของผู้สมัคร คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคน ถึงแก่กรรม จะต้องนำใบมรณบัตรซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาที่เป็นไทย หรือหลักฐานรับรองว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทย
7. สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางดนตรีจากโรงเรียนหรือสถาบัน
8. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี)
กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 16 ม.ค.55 – 24 ก.พ.55 ในราคาชุดละ 80 บาท หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน 110 บาท ทางธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.ดอนเมือง 10210 ในนาม น.ต.สุกฤษฏิ์ อัญบุตร กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2534 8870, 0 2534 8890 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 กองดุริยางค์กองทัพอากาศ รับสมัคร 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights