กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 22-29 ส.ค. 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557 สมัครงานกองทัพอากาศ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 22-29 ส.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/08/2557 เรียกได้ว่าข่าว  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557 ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจเลยหละคะ วันนี้เราเลยขอนำข่าว กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557 มาฝาก เนื่องจาก กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ กรมสารบรรณทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 – 29 ส.ค. 2557 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครงานกองทัพอากาศ 2557 ได้เลยที่นี่ เราอัพเดตข้อมูลมาฝากแล้วคะกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 22-29 ส.ค. 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557 สมัครงานกองทัพอากาศ 2557

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 – 29 ส.ค. 2557

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ กรมสารบรรณทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 – 29 ส.ค. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11930 บาท

ระดับการศึกษา

ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และเป็นเพศหญิง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๕.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙
๗.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๘.ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๙.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔และ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 22-29 ส.ค. 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557 สมัครงานกองทัพอากาศ 2557

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,