สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ บัดนี้-4 ก.พ. 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ บัดนี้-4 ก.พ. 2556 สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/02/2556 อัพเดพข่าววันเสาร์ วันหยุดพักผ่อนแบบสบายๆ ด้วยการรับสมัครงานจาก สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2556 เข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียด กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 ได้ที่นี่เลยคะ หรืออยากเอาข้อมูล สมัครงานกองทัพเรือ2556 ไปบอกต่อ ก็เข้ามาเลย
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556

กองทัพเรือ รับสมัคร 2556

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัคร 2556


สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ บัดนี้-4 ก.พ. 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2521 แต่ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538)
– เพศชาย ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพัน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว
– บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
– ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
– วุฒิ ม.3 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับสมัคร
– สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.2 หรือใบเหลือง) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
– รูปถ่ายสี ขนาด 4×6 ซม. (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
– สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับด้วย
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.navy.mi.th/nomo
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
กำหนดการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2556  ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. และระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ที่แผนกธุรการ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0-2475-7500

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ บัดนี้-4 ก.พ. 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กองทัพเรือ รับสมัคร 2556 สมัครงานกองทัพเรือ2556

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,