กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 44 อัตรา 18-30 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบกองทัพเรือ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 44 อัตรา 18-30 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบกองทัพเรือ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๖๒
ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ พนักงานราชการ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอม ให้บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็น ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๔๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การสอบคัดเลือก
การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) กําหนดเกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)
ภาควิชาการ
สอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุม ธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่สังเขปตามผนวก ง) โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี้
– เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สอบ วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน (ยกเว้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน สําหรับ สาขาวิชาดุริยางค์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
– เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. สอบ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ผู้สมัครต้องสอบทุกคน)
– เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. สอบ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ผู้สมัครต้องสอบทุกคน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,