การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/08/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงาน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานใตำแหน่งช่างในสังกัดกองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา โดยจะทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 สำหรับท่านใดที่สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-0045 และ 0-2940-1153 ในวันราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างคะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555

การทางพิเศษ สมัครงาน 2555

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่ง ดังนี้

1. ช่าง ระดับ 3 แผนกรักษาความสะอาดและสวน กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด ฝ่ายบำรุงรักษา

– อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัครครั้งแรก (วันที่ 9 กรกฎาคม 2555)

– วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร และต้องไม่หมดอายุในวันสมัคร

– ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

– ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี

ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครพนักงานตำแหน่งช่าง ระดับ 3 สายงานบำรุงรักษา (บำรุงรักษาอาคาร)

– มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะ วิธีการใช้ วิธีการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานช่างและเครื่องมือต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในงานซ่อมบำรุงรักษา และสามารถปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาได้

– มีความสามารถในการควบคุม กำกับดูแล และติดตามงานในเบื้องต้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555
2. ช่าง ระดับ 3 ในสังกัดกองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา

– อายุไม่ต่ำกว่า 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร ครั้งแรก (วันที่ 23 กรกฎาคม 2555)

– วุฒิ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาแมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบก และต้องไม่หมดอายุในวันสมัคร

– ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครพนักงานตำแหน่งช่าง ระดับ 3 สายงานบำรุงรักษา (บำรุงรักษาอุปกรณ์)

– มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะ วิธีการใช้ วิธีการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานช่างและเครื่องมือต่าง ๆ

– มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในงานซ่อมบำรุงรักษา และสามารถปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาได้

– มีความสามารถในการควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลงานในเบื้องต้นให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์และกำหนดเวลาจำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-0045 และ 0-2940-1153 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในวันราชการ

หลักฐานในการสมัคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

2. วุฒิการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์

6. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 การทางพิเศษ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,