[ของเก่า] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2563 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่า] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2563 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 2563
เตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ในปี 2563 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 มาอัพเดทให้ผู้ที่กำลังเตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย การลงโทษและโทษทางวินัย ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาพัฒนา (อสพ.) และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ในปี 2563 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กรมการจัดหางาน

ข้อที่ 3. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา ต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 4. ตามระเบียบนี้ อสพ. มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และร่วมวางแผนพัฒนาตำบล
ข. ให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนาองค์กรและอาสาสมัคร ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่ อสพ. ขณะปฏิบัติงานโดยใกล้ชิด ?
ก. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ข. พัฒนาการจังหวัด
ค. พัฒนาการกิ่งอำเภอหรือพัฒนาการอำเภอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. โทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 มีกี่สถาน ?
ก. โทษทางวินัยมี 3 สถาน
ข. โทษทางวินัยมี 4 สถาน
ค. โทษทางวินัยมี 5 สถาน
ง. โทษทางวินัยมี 6 สถาน

ข้อที่ 7. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ?
ก. ต้องอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ข. ต้องอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ค. ต้องอุทธรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ง. ต้องอุทธรณ์ภายในร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

ข้อที่ 8. อสพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละหนึ่งปี
ข. คราวละสองปี
ค. คราวละสามปี
ง. คราวละห้าปี

ข้อที่ 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 11. การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดียวกัน ต้องกระทำตามความจำเป็น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

อ่านแนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2561-2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562-2563 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562-2563 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562-2563 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562-2563 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,