ของเก่า! แนวข้อสอบกรมศุลกากร ปี 2017 เตรียมสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวมแนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของเก่า! แนวข้อสอบกรมศุลกากร ปี 2017 เตรียมสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวมแนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-01-24 at 5.21.14 PMแนวข้อสอบกรมศุลกากรเตรียมสอบในปี 2560 มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และกฏหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT-AFTA) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลการกร ประวัติกรมศุลกากร และความรู้อื่นๆ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สรุปข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ความหมายของ GDP ( Gross Domestic Product ) ความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Regional Economic Integration) ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) ประวัติโดยย่อของการค้าระหว่างประเทศของไทย และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คําว่า “ราคาศุลกากร” ในกรณีส่งของออก หมายความว่าอย่างไร ?
ก. หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด
ข. หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ผิดทั้งสองข้อ

ข้อที่ 2. ตามกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ได้กําหนดลักษณะการที่ให้กระทํา ในเขตศุลกากรไว้อย่างไร ?
ก. นําของเข้า
ข. ส่งของออก
ค. ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรม ศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. สนามบินใดเป็นสนามบินศุลกากร ?
ก. สนามบินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข. สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค. สนามบินระนอง จังหวัดระนอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ราคา F.O.B ซึ่งย่อมาจากคําว่า Free on Board มีวิธีคิดอย่างไร ?
ก. F.O.B ณ จุดผลิต (F.O.B. Point of Production) คิด ณ จุดผลิต เป็นราคาขายที่จะขายกัน ณ จุด ผลิต ค่าขนส่งจากจุดผลิต ไปยังปลายทางผู้ซื้อนั้นผู้ซื้อต้องออกเองทั้งหมด
ข. F.O.B ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ (F.O.B. Point of Buyer’s Location)คิด ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ เป็นราคาขายที่ขาย ณ ที่ตั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขายเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งจากแหล่งผลิต จนถึงแหล่งที่ตั้งผู้ซื้อ ประเภทนี้จึงสูงกว่า F.O.B ณ จุดผลิตซึ่ง คําว่าที่ตั้งผู้ซื้อ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2555 สินค้านําเข้าส่งออกในข้อใดไม่ต้องเสียอากร ?
ก. โคสําหรับทําพันธุ
ข. พัดลม
ค. ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง
ง. เครื่องจักรสําหรับเข้าเล่มหนังสือ

ข้อที่ 6. ในปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ระบบราคาศุลกากร ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) มีชื่อว่าระบบอะไร ?
ก. ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
ข. ระบบราคาแวตต์ (VATT Valuation)
ค. ระบบราคาแจตต์ (JATT Valuation)
ง. ระบบราคาแดตต์ (DATT Valuation)

ข้อที่ 7. สินค้านําเข้าที่จะได้รับการลดหรือยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขใด ?
ก. เป็นสินค้าที่มีการตกลงให้ลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากร ซึ่งตรวจสอบได้จากประกาศ กระทรวงการคลังของความตกลง FTA นั้นๆ
ข. เป็นสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของแต่ละ FTA ซึ่งมีเอกสารในการรับรอง คือ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ยกเว้นความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ ที่ให้ใช้อินวอยซ์หรือเอกสาร อื่นใด โดยผู้ ส่งออกแทนหนังสือรับรอง
ค. เป็นสินค้าที่ส่งตรงจากประเทศผู้ผลิตมายังประเทศผู้ซื้อหรือส่งผ่านประเทศที่ 3 ก็ได้ แต่ต้อง เป็น ไปตามหลักเกณฑ์การส่งผ่านประเทศที่ 3 ที่กําหนดไว้ในความตกลงของแต่ละ FTA
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดบอกเอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนําเข้าวัตถุดิบ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง มากที่สุด ?
ก. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า ใบตราส่งสินค้า ใบรับแจ้งการประกอบ กิจการโรงงาน
ข. หนังสืออนุมัติหลักการ บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ บัตรประชาชนเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอํานาจ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร
ค. ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตสําหรับของควบคุมการนําเข้า หนังสืออนุมัติหลักการ บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
ง. ใบขนสินค้าขาเข้า รายละเอียด หรือแคตตาล็อคของสินค้า หนังสืออนุมัติหลักการ ใบแนบใบขน สินค้าขาเข้า ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ?
ก. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration Detail) ในช่องการ ใช้ สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 BIS) ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น
ข. ผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ต้องชําระค่าภาษีอากรเป็นเงินสด ในแต่ละรายการของ ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ให้ผู้นําของเข้าระบุค่าภาษี (Duty Amount) และช่องค่าภาษีที่ชําระ (Duty Amount < Pay >) เท่ากันตามจํานวนเงินที่ต้องชําระจริง ค.ให้ผู้นําของเข้าที่ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา19ทวิจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตาม มาตรฐานที่
ศุลกากรกําหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. นายเอได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป นายเอซึ่ง เป็นผู้นําของเข้าจะต้องระบุค่า ดังข้อใด ?
ก. ในช่องค่าภาษีที่ชําระ (Duty Amount < Pay > ) ให้ระบุค่าภาษีที่ได้คํานวณลดอัตราอากรแล้ว
ข.ในช่องอัตราอากรลดหย่อน(เปอร์เซ็นต์) (ExemptionRate)ให้ระบุอัตราที่ได้รับลดหย่อน
ค. ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีเต็มจํานวน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมศุลกากร >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,