[ของเก่า!] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-03 at 12.14.33 PM[ของเก่า!] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 พร้อมเฉลย
รวมข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบชั้นต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นสัญญาบัตร ในปี 2559 วันนี้กลับมาอัพเดทกันต่อกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 [ชุดที่ 2] โดยอัพเดทเพิ่มเติมในส่วนของความรู้เกี่ยวกับศาลจังหวัดทหาร องค์คณะพิจารณาพิพากษา ตุลาการพระธรรมนูญ การควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ลักษณะ ๕ การพิจารณา ลักษณะ ๖ การอุทธรณ์และฎีกา และ ลักษณะ ๗ การบังคับตามคำพิพากษา เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนสอบกองทัพอากาศ ในปี 2559….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับองค์คณะพิจารณาพิพากษาศาลจังหวัดทหาร
ก. มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย
ข. มีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ค. มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรหนึ่งนาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศาลทหารกลาง
ก. ต้องมีตุลาการหกนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ต้องมีนายทหารชั้นนายพลสามนาย
ค. ต้องมีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ง. ต้องมีนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป สามนาย

ข้อที่ 13. บุคคลในข้อใด สามารถเป็นตุลาการพระธรรมนูญ ซึ่งเป็นตุลาการในศาลทหารได้ทุกศาล
ก. นายเอ ยศนายเรืออากาศ สามารถเป็นได้เฉพาะศาลทหารชั้นต้น
ข. นายบี ยศนายร้อย สามารถเป็นได้เฉพาะศาลทหารกลาง
ค. นายเอ ยศนายนาวาอากาศ สามารถเป็นได้เฉพาะศาลทหารสูงสุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถึงศาลอาญาศึก ได้ถูกต้อง
ก. ต้องมีตุลาการสามนาย เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ตุลาการต้องเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ค. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลอาญาศึก มีอำนาจส่งผู้ต้องหาไปยังศาลทหารแห่งอื่นให้ดำเนินการพิจารณาพิพากษาได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 2 การควบคุม
ก. การสั่งควบคุมตามอำนาจของผู้ลงทัณฑ์ขังทุกชั้นรวมกันต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
ข. ผู้มีอำนาจสั่งควบคุมหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน
ค. การควบคุมผู้ต้องหานี้ให้ถือว่าเป็นการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 4 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
A : ในเวลาปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
B : ในเวลาไม่ปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์

ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 17. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ ๕ การพิจารณา
A : ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ให้จำเลยแต่งทนายได้
B : ศาลอาญาศึก ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ห้ามแต่งทนาย

ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 18. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ ๖ การอุทธรณ์และฎีกา
A : ห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นมาว่ากันตั้งแต่ศาลทหารชั้นต้น
B : คำสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ โจทก์หรือจำเลยอุทธรณ์หรือฎีกาได้ภายในสามสิบวัน

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 19. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ ๗ การบังคับตามคำพิพากษา
A : ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้น เป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษในกรณีที่จำเลยอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชา
B : ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้น เป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษในกรณีที่จำเลยไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทหาร

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 20. นายกรัฐมนตรีท่านใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัตินี้
ก. พันตรี ควง อภัยวงศ์
ข. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ค. พจน์ สารสิน
ง. พลโท ถนอม กิตติขจร

อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,