++[ของใหม่ล่าสุด!!]++ แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ 2558-2559 รวมข้อสอบบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-10-05 at 6.36.47 PM

++[ของใหม่ล่าสุด!!]++ แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ 2558-2559 รวมข้อสอบบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537
อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เปิดสอบประจำปีงบประมาณ 2559 โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 มีเนื้อหาของข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองทัพบก ความหมายของ งานสารบรรณ ความรู้เกี่ยวกับหนังสือประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ และ ความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เปิดสอบประจำปีงบประมาณ 2559 ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองทัพบกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบตามข้อใด ?
ก. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2528
ข. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ง. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. 2528

ข้อที่ 2. ในระเบียบนี้ งานสารบรรณ หมายความว่า ?
ก. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ
ข. งานรับส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร
ค. งานทั่วไปในสำนักงาน อาทิ การถ่ายเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย

ข้อที่ 3. คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ ตามระเบียบนี้มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. คณะบุคคล
ข. คณะกรรมการ
ค. กรรมการ
ง. ผู้อำนวยการ

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ผู้รักษาการตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2537 ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้บัญชาการกองทัพบก
ง. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

ข้อที่ 5. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือรับ
ข. หนังสือส่ง
ค. หนังสือราชการ
ง. หนังสือทั่วไป

ข้อที่ 6. หนังสือตามระเบียบนี้ทั้งหมดมีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ หนังสือประทับตรา
ข. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และ หนังสือสั่งการ
ค. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และ หนังสือประชาสัมพันธ์
ง. มีทั้งสิ้น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 7. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 8. “หนังสือภายใน” ตามระเบียบนี้ คือ หนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ
ข. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเดียวกัน
ง. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจลงนามในหนังสือประทับตรา ?
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข. หัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า
ค. ผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. หนังสือสั่งการตามระเบียบนี้มีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 2 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง และ ระเบียบ
ข. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ
ค. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎ
ง. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ และ บันทึกข้อความ

อ่านแนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>> >>>>>>>
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 2559 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,