ข่าวใหม่! อบจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานกว่า 57 อัตรา 23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 สมัครงาน อบจ.เชียงใหม่ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่! อบจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานกว่า 57 อัตรา 23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 สมัครงาน อบจ.เชียงใหม่ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรา ๓ ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๕ ตําแหน่ง ๒๔ อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน ๔ ตําแหน่ง ดด อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จํานวน ๕ ตําแหน่ง ๒๒ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๑๘ ตําแหน่ง ๕๗ อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสํานักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓-๕๕๘๓๓๓ ต่อ ๒๓๓ โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัคร ไม่จําเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้สมัคร ๑ ท่าน มีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,